Gastuen aurrekontua - 2019

Gastuak
Kapituluak Izena Eurotan
1. Pertsonal gastuak 245.242,26
2. Gastuak ohiko ondasun eta zerbitzuetan 414.909,90
3. Gastu finantzieroak 0,00
4. Ohiko transferentziak 86.171,68
5. Kreditu globala eta bestelako ustekabeak 35.000,00
6. Inbertsio errealak 171.870,00
7. Kapital transferentziak 0,00
8. Aktibo finantzieroak 0,00
9. Finantza pasiboak 0,00

Gastuen aurrekontua guztira

953.193,84

Sarreren aurrekontua - 2019

Sarrerak
Kapituluak Izena Eurotan
1. Zuzeneko zergak 150.888,76
2. Zeharkako zergak 5.000,00
3. Tasak eta beste sarrera batzuk 164.919,13
4. Ohiko transferentziak 622.206,75
5. Ondare sarrerak 12.061,53
6. Inbertsioen besterenganatzea 0,00
7. Kapital transferentziak 0,00
8. Aktibo finantzieroak 0,00
9. Pasibo finantzieroak 0,00

Sarreren aurrekontua guztira

955.076,17